Åpenhetsloven kort forklart: En menneskerettslov for næringslivet.

Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjeden.

Lovkravet kommer som et resultat av økte forventninger til at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Åpenhetsloven skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Scanflex’ redegjørelse etter åpenhetsloven:

 1. Forankre arbeidet med åpenhetsloven i organisasjonen
  1. Forankre i organisasjonen styrende dokumenter
  2. Utarbeide styresak og framlegg til styrevedtak
  3. Utarbeide styrende dokumenter
  4. Definere og plassere roller og ansvar
  5. Definere risikoakseptanse og ambisjonsnivå
  6. Utvikle og/eller tilpasse prosedyrer, policier og retningslinjer
 2. Mal for kommunikasjon
  1. Utarbeide mal for redegjørelse
  2. Utarbeide mal for innsynsbegjæringer
 3. Sikre at vi stiller krav til våre leverandører gjennom å
  1. Utarbeide “Etiske retningslinjer for leverandør” som tydelig forankrer krav og forventninger
  2. Oppdatere kontrakter og kontraktsbestemmelser slik at de speiler åpenhetslovens plikter
 4. Vurdere konkret hvordan vi skal følge opp de enkelte leverandørene i de enkelte risikokategoriene; påse-plikt, møter, signering av erklæringer mv

Mal for kommunikasjon/ innsynsbegjæring:

 1. Scanflex sine verdier - hvordan jobber vi (fra de Etiske retningslinjene)
  1. “Vi ønsker…” Vi fokuserer på…”
  2. Derfor er vi opptatt av hvem vi jobber med og hvem vi kjøper fra…
 2. Vi jobber derfor aktivt med å imøtekomme Åpenhetlovens krav
  1. Benyttet konsulenter for å sikre at vi treffer riktig på kravene
  2. Forankret Åpenhetsloven i virksomheten
  3. Kartlagt alle våre leverandører og klassifisert dem ut fra følgende kriterier:
   1. Underlagt åpenhetsloven eller har sertifisering/ISO
   2. Omsetning
   3. Produkt/produksjonslinje
   4. Underlagt åpenhetsloven
   5. Land
   6. Kompleksitet i leverandørkjede
   7. Innsikt
  4. Vi har kategorisert leverandørene ut fra den risiko de kan utgjøre for Scanflex, etter følgende risikoparametere:
   1. Landrisiko (TI-indeks)
   2. Geografisk område
   3. Industri, metaller, utvinning, tekstiler (ILO)
   4. Agenter/JV
   5. Selskapsform
   6. Relasjon
   7. Andel av omsetning som vårt kjøp utgjør for leverandør
 3. Ut fra risiko, har vi påbegynt et arbeid for å vurdere hva som er hensiktsmessigoppfølging;
  1. E-post med informasjon
  2. Integritetsundersøkelser av nye leverandører
  3. Supplier questionnaire - self assessment
  4. Kursing
  5. Møter
  6. Integrity due diligence
  7. Stikkprøver
  8. Stedlig revisjon/befaring
© Pocket.no | Driftes av Promotek AS